شور نان درآوردن با فروش نمک بر اسب و گاری
در روزگار نه چندان دور در تهران صدها گاری بارفروش با عبور از کوچههای شهر به فروش مایحتاج مردم میپرداختند. طی سالهای اخیر به دلایل مختلف تعداد گاریهای بارفروش به کمتر از انگشتان دست رسیده است. با توجه به شرایط موجود پیشبینی میشود آخرین نسل گاریهای نمکفروش نیز به خاطرهها بپیوندد.
نظرات کاربران
UserName