بالن های کاغذی بر فراز آسمان تایلند
این مراسم به مناسبت خداحافظی با تابستان در تایلند برگزار می شود. این مراسم در ماه نوامبر و زمانی برگزار میگردد که ماه کامل است. هزاران بالن کاغذی به هوا ارسال میشود که آسمان را پر میکنند. هر یک از این بالن ها با یک آرزو همراه هستند. هر نفر قبل از فرستادن این بالن ها به آسمان یک آرزو کرده و به امید برآورده شدن آرزویش بالن را به آسمان و به پیش خداوند می فرستند.
نظرات کاربران
UserName