مجموعه میراث جهانی پاسارگاد شیراز به روایت تصاویر
مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مجموعهای از سازههای باستانی برجایمانده از دوران هخامنشی است که در شهرستان پاسارگاد در استان فارس جای گرفته است.
نظرات کاربران
UserName