قطره آب؛ نماد ساختمان خورشیدی گردان
ساختمان خورشیدی گردان و متحرك كه توسط گروه معماری Orlando de Urrutia طراحی شده است، به شكل یك قطره آب نمایان شده كه میتواند در جابهجایی و چرخش هوا به داخل آب و عملكرد برعكس آب بسیار مؤثر عمل كند. این ساختمان كاملاً بر روی آب احداث شده كه سطح زیرین آن به صورت صفحهای مدور چرخشی در درون آب به گردش درمیآید.
این ساختمان با سیستمهای انرژیهای تجدیدپذیر ساخته شده و بدنه آن از تعداد زیادی سلولهای فتوولتائیك تشكیل شده است كه در كوتاهترین زمان ممكن و در هر شرایط آب و هوایی، بیشترین سلولهای خورشید را جذب كرده و به انرژی گرمایی تبدیل خواهد كرد.
این ساختمان آبی از سالنهای مختلف تفریحی، اتاق كنفرانس، رستوران، سالن تئاتر و نمایش و سایر بخشهای مشابه برخوردار است و میتواند بهعنوان یكی از بهترین جاذبههای توریستی محسوب شود.

نظرات کاربران
UserName