نخ ریسی سنتی
حسین آباد کالپوش، زنان قدیمی روستا، در حال نخریسی به روش سنتی، صنایع دستی روستای کالپوش
نظرات کاربران
UserName