بازار تاناكورا در اروميه
وجه مشترک بازارهای تاناکورا ارزان قیمت بودن اجناس آن است ازران بودن اجناس در بازار های تاناکورا به خاطر دسته دوم بودن و قاچاق بودن آنهاست که باعث شده مشتریان زیادی را به سمت خوب بکشاند
نظرات کاربران
UserName