نماي اتومبيل استون مارتين V8- Vantage-N24-2027
اتومبيل استون مارتين V8 Vantage N24 داراي 4380mm طول، 1865mm عرض، 1210mm ارتفاع است .
نظرات کاربران
UserName