روزنامه کار و کارگر، شنبه 5 بهمن 1392
محكوم به پيروزي در مسئله كار و اشتغال هستيم/فرصت های کم نظیری برای سرمایه گذاری پرسود در ایران فراهم شده است/مواضع وزارت خارجه مواضع تمام ملت و رهبری است/شرایط برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری جهانی در ایران مهیا است/اسد با رای مردم در قدرت باقی خواهد ماند/روحانی حاضر به شکستن خط قرمزها نیست/راه طولانی برای حل جامع موضوع هستهای ایران در پیش داریم/با انهدام هیچ یک از توانمندیهای هستهاي خود موافقت نکردهایم/تأمین اجتماعی بهمأموریتهای اصلی خود برگشته است
نظرات کاربران
UserName