تصویر سازی تشبه زن به مرد و مرد به زن

پیامبر اسلام : مردان را از تشبه به زنان در لباس و زنان را نیز در تشبیه مردان در لباس منع می کردند.


تصویرگر: مائده رام هرند

نظرات کاربران
UserName