روزنامه اعتدال، چهارشنبه 2 بهمن 1392
5 نفر از برجستهترین حافظان سال 93 شناسائی شدند /هماندیشی بینالمللی، برای تبیین و ترویج نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه /مهلت ارسال آثار جشنواره آیات تمدید شد /این یکی از مادرانی است که داغ بیخبری پیرش کرده است /افراطیون مذاهب اسلامی را طرد کنیم /پیشکسوتان عرصه قرآن را دریابیم /اقامه نماز باراندر کالیفرنیا /احکام قرآنی /صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری عتبات عالیات راهاندازی میشود /نخستین کاروان زوجهای جوان به عتبات عالیات اعزام می شود /سند توسعه فرهنگ قرآنی یزد تدوین میشود
نظرات کاربران
UserName