روزنامه کار و کارگر، سه شنبه 1 بهمن 1392
وزارت خارجه: بدون پذيرش پيششرط در نشست ژنو2 شركت ميكنيم/فقط 70 هزار نفر در سالهاي 85 تا 90 وارد بازار كار شدند/غنی سازی 20 درصد تعلیق و فرایند اکسید کردن و رقیقسازی آغاز شد/منتظر اقدامات امریکا و اروپا هستیم/علماي جهان اسلام تلاش مضاعفي براي ايجاد وحدت داشته باشند/منتظر اقدامات امریکا و اروپا هستیم
نظرات کاربران
UserName