سازه چوبی روی آب
ساختن اسکله با چوب درختان باریک توسط ماهیگیر در ساحل آب دریاچه
نظرات کاربران
UserName