گله بزها کنار کوه یخ
گله بزهای کوهی در دامنه کوه در نزدیکی خروجی کوه یخ در پارک ملی کنای فجورد در آلاسکا
نظرات کاربران
UserName