روزنامه جهان صنعت، دوشنبه 30 دي 1392
از ژنو تا اردوگاه آوارگان
/تحلیل اکونومیست از گردباد فناوری در جهان: کاهش سهم نیروی کار در تولید
نظرات کاربران
UserName