نمای هوایی برداشت گندم
نمای هوایی برداشت گندم با کمباین در نزدیکی جامستاون در شمال داکوتا
نظرات کاربران
UserName