در نگارگری گل و مرغ ایجاد هارمونی بین عناصر نقاشی بسیار ظریف است

نظرات کاربران
UserName