فضا
فضا در فيزيک مورد اختلاف است. مفاهيم گوناگوني که براي تعريف فضا استفاده شده‌اند عبارتند از:ساختاري که توسط يک مجموعه از «روابط فضايي» بين چيزها تعريف شده است خمينه‌اي (منيفلدي) که توسط يک دستگاه مختصاتي تعريف شده باشد که در آن بتوان مکان چيزها را تعيين کرد نهادي که اشياء موجود در جهان را از تماس و برخورد با يکديگر باز مي‌دارد وضعيتي در حوزه? معنايي وجود که «زمينه»ي اَشکال بروز يافته را فراهم مي‌کند و بدين ترتيب حرکت و ديناميک فيزيکي را ممکن مي‌سازد
نظرات کاربران
UserName