روزنامه جهان صنعت، دوشنبه 25 آذر 1392
ابراز شرمندگی نوبخت از افزایش 18 درصدی حقوق
/حداقل دستمزدتحول اجتماعی آلمان
نظرات کاربران
UserName