آبزيان به جانداراني گفته مي‌شود که در آبهاي سطح زمين زندگي مي‌کنند.
آبزيان به جانداراني گفته مي‌شود که در آبهاي سطح زمين زندگي مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName