پلنگ زیبا
موفقیت پلنگ در به دست آوردن شکار بیشتر به علت شجاعتی است که در حین حمله از خود نشان میدهد و قدرت جسمانی او در این مورد در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد. از نظر هوش نیز پلنگ حیوان قابل توجهی است. برخلاف آنچه برخیها تصور میکنند پلنگ نر و ماده برای تمام عمر در کنار هم باقی نمیمانند. حقیقت این است که این حیوان جز در فصل جفتگیری تنها زندگی میکند.
نظرات کاربران
UserName