آفتاب پرست

آفتاب پرست نيز مانند مار گوش خارجي يا مياني ندارد. با اين حال، آفتاب پرست ها ناشنوا نيستند. آنها ميتوانند فرکانسهاي صوتي در محدوده ۲۰۰-۶۰۰ هرتز را تشخيص دهند.

نظرات کاربران
UserName