فراری قرمز
این کمپانی توسط انزو فراری پایه گذاری شد و در مسابقات اتومبیل رانی شرکت مینمود فراری معروف به اسب رام نشدنی ایتالیاییها است. داشتن یکی از آنها آرزوی خیلیها میباشد. این کمپانی در مسابقات اتوموبیل رانی فورمول یک هم بسیار معروف است و خودروهای مخصوص فورمول یک هم تولید میکند.
نظرات کاربران
UserName