پلنگ
پلنگ در مقایسه با دیگر گربهسانان پاهایی کوتاه، بدنی کشیده و جمجمهای بزرگ دارد. بیشتر به جگوار شباهت دارد با این تفاوت که کوچکتر و لاغرتر از آن است. پوستش با خالهایی گلمانند پوشیده شده که شبیه به خالهای جگوار است.
نظرات کاربران
UserName