خط کوفي
خط کوفي نام خطي است زاده شهر کوفه که در آنجا شکل گرفت و وسعت يافت. اين خط داراي نقطه‌گذاري و اعراب است، اما در بيشتر متوني که به اين خط نوشته شده‌است تنها حرکت‌هاي حروف نوشته شده و نقطه‌ها نوشته نشده‌اند. نخستين قرآنها با اين خط نوشته مي‌شد. با آمدن خط نسخ و ديگر دبيره‌هاي نوآوري شده به دست ايرانيان خط کوفي کنار گذاشته شد و ديگر براي نوشتن آن همه گيري پيشين را نداشت.
نظرات کاربران
UserName