اسکی روی برف
اِسکی نام چند گروه رشته ورزشی است که در آنها از تختههایی با اشکال گوناگون که به پای ورزشکاران بسته میشود جهت سر خوردن رون سطوح مختلف استفاده میشود.
نظرات کاربران
UserName