صومعه ای در روسیه
صومِعِه یا دِیر سازهای است که راهبها و راهبهها تحت سرپرستی یک رئیس مرد یا زن زندگی میکنند. در قرون وسطی صومعههای بسیاری در سراسر اروپا ساخته شدند. بعضی از صومعهها کلیساهای زیبایی داشتند که زیر نظر آنها اداره میشدند. یک صومعه اغلب دارای یک محوطه باز با تالار بزرگ، ایوان سرپوشیده برای قدم زدن، مطالعه و تفکر راهبان و یک خوابگاه برای استراحت آنها بود.
نظرات کاربران
UserName