تنها گاومیش کوهان دار آمریکایی
گاومیش (Bubalus bubalis) پستانداری از خانواده گاویان است.طبق آمار فائو در سال ۲۰۰۰ تعداد گاومیش جهان ۱۵۸ میلیون راس بود که حدود ۱۵۳ میلیون آن در قاره آسیا و بقیه در سایر نقاط دنیا زندگی میکنند. گاومیش در بسیاری از کشورهای جهان یافت میشود ولی مهمترین محل پرورش آن قاره آسیا و بخصوص شبه قاره هند است. گاومیش در اقتصاد بسیاری از کشورها جایگاه ویژهای دارد و تعداد و پراکندگی جغرافیایی آن هر سال در حال افزایش است از این حیوان برای شخم زدن مزارع بارکش حمل و نقل کارهایی مانند آن استفاده میشود.
نظرات کاربران
UserName