شیرهای آفریقایی در تانزانیا
شیر به خاطر بدن بزرگ و هیبت و چالاکیش در هنگام شکار لقب سلطان جنگل را به خود گرفته؛ اگرچه بیشتر در مناطق ساوانایی آفریقا زندگی میکند و تنها تعداد کمی از آن در جنگل گیر در هندوستان یافت میشوند. آنها طعمههای گوناگونی را بهعنوان خوراک اختیار میکنند که شامل بیشتر جفتسمان بومی آفریقا و بهندرت جانداران بزرگی چون فیل و زرافه میشوند.
نظرات کاربران
UserName