باز این چه شورش است که در خلق عالم است
تـــا هــســت جــهـــان شــور مـــحــــرم بـــاقــیــســت...! ایــن جــلــوه ی جــان در هــمــه عــالـــم بــاقــیــســت...! ازنــالــه ی نــیـــنـــوای یـــاران حــســــیــــن...! هــمــواره بــه لــب زمـــزمــه ی غــم بــاقــیــســت . . .!
نظرات کاربران
UserName