سخنی از امام خامنه ای پیرامون هدف امام حسین(ع)
عاشورا درس میدهد که جبهه ی دشمن باهمه ی توانایی های ظاهری بسیار آسیب پذیر است.
نظرات کاربران
UserName