گردی به پاشد در افق،گویی سواری میرسد
نظرات کاربران
UserName