راهرو تونلی سی و سه پل

تصویر، فضای داخلی بنای سی و سه پل در شهر اصفهان را نشان می دهد.

نظرات کاربران
UserName