مسجدی در شهر اصفهان
اصفهان، به لحاظ تاریخی به عنوان سپاهان یا هیسپاهان نیز شناخته می شود.
نظرات کاربران
UserName