سحابی سراسب
سحابی سراسب یک سحابی تاریک است که در صورت فلکی جبار قرار است.
نظرات کاربران
UserName