کهکشان رادیویی NGC 1316
NGC 1316 (همچنین به عنوان Fornax شناخته می شود) یک کهکشان عدسی شکل حدود 70 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد در صورت فلکی Fornax. NGC 1316 یک کهکشان رادیویی است
نظرات کاربران
UserName