طلوع کوه های مه گرفته
با طلوع خورشید کوه های مه گرفته روشن می شوند.
نظرات کاربران
UserName