روزنامه جهان صنعت، چهارشنبه 8 آبان 1392
سخنگوی ستاد تنظیم بازار از آزادسازی قیمتها خبر داد؛مردم، مصرف کنندگان بیدفاع
/گزارش جهان صنعت درباره راهکارهای رفع رشد منفی صنعت: نظام اداری در خدمت سرمایهگذاری
/دست نامرئیتر
نظرات کاربران
UserName