روزنامه كار و كارگر، شنبه 4 آبان 1392
حركت دولت در عرصههاي اقتصادي و سياسي مثبت شده است/نرخ بیکاری به مرحله بحران رسیده است/رعايت حقالناس و حقوق مردم از ابعاد مهم شخصيت امام(ره)است/اعمال تحریمهای اقتصادی برای مقاصد سیاسی مشروعیت نظام بینالملل را زیر سؤال میبرد/ایران در خصوص سوریه وظیفه خود را انجام داده و انجام خواهد داد/نمازگزاران تهراني خواستار عذرخواهي آمريكا از نژادپرستي و فريبكاري شدند/مسکن مهر باید متوقف شود
نظرات کاربران
UserName