روزنامه باني فيلم، چهارشنبه 1 آبان 1392
اعضاي شوراي عالي تهيه كنندگان با ايوبي ديدار ميكنند
/توليدات ميلياردي اتلاف سرمايه هاي ملي
/جيراني: به آينده سينما خوشبينم
/سينماي جوان ميتواند به كليت سينماي ايران كمك كند
نظرات کاربران
UserName