روزنامه خبر ورزشي، سه شنبه 23 مهر 1392
فيل ها در محاصره شيران ايران
/درخواست كروش از مردم: امروز مارا تنها نگذاريد
/دايي: بعضي ها جلوي يك عده مربي يا محرو ميشوند يا مصدوم
/كفاشيان: احمدي نژاد دايي را بركنار نكرد، كار هيئت رئيسه بود!
نظرات کاربران
UserName