روزنامه باني فيلم، سه شنبه 23 مهر 1392
سينماي بدون رانت، بخش خصوصي را تقويت ميكند
/جمشيد مشايخي آخرين بازيگر "رنج و سرمستي"
/حضور مديران ارشد در جلسه شوراي عالي خانه هنرمندان ايران
/كاپيتان فيليپس هم حريف جاذبه نشد
نظرات کاربران
UserName