مواد مخدر
شخص با مصرف پی در پی مواد مخدر به آن معتاد می شود و بدن او نسبت به آن ماده مخدر عادت می کند.شخص معتاد باید با گذشت زمان مقدار ماده مخدر مصرفی اش را افزایش داده تا نیاز بدنش تامین شود
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
مواد مخدر

Drug
تصاویر مرتبط