روزنامه كيهان، شنبه 20 مهر 1392
بحران دولت فدرال وارد دوازدهمين روز شد
/قيمت نفت ايران از 109 دلار گذشت
/جنگي جديد رخ دهد نتيجه آن مثل جنگ 33 روزه است
/شعار مرگ بر امريكا رمز مقاومت ملت ايران است
نظرات کاربران
UserName