روزنامه كار و كارگر، شنبه 20 مهر 1392
محجوب:تاخيرهاي فراوان، تاثيرقانون بازنشستگي پيش از موعد را از بين برده استديدار رئيس جمهور با خانوادههاي شهدا و جانبازاننمايندگان: دولت از ركود پروژههاي عمراني نيمهتمام جلوگيري كندنرمش قهرمانانه ژست جديد ايران در سياست خارجي استطرح پیشنهادی جدید تهران به ۱+۵افزایش نگران کننده پرونده های جرائم در کشورپليس در برخورد با مجرم حد را نگه دارددر مذاكرات ژنو جدي هستيم
نظرات کاربران
UserName