روزنامه كار و كارگر، پنجشنبه 18 مهر 1392
رهبر انقلاب: پيشرفت علمي بايد درونزا و متكي به استعدادهاي دروني باشد/بدون ازبين بردن بيكاري و فقر استقرار اخلاق امكانپذير نيست/حكومت بدون حضور و اراده مردم دوام ندارد/اجازه نميدهم دستاوردهاي سفر نيويورك مخدوش شود
نظرات کاربران
UserName