روزنامه جهان صنعت، چهارشنبه 17 مهر 1392
امکانسنجی تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا ؛ واشنگتن گام نخست را بردارد
/2 سناریوی احتمالی دولت برای اجرای هدفمندی : افزایش قیمت سوخت حذف یارانه نقدی
/حذف دهکهای یارانهبگیر، هیاهوی بسیار برای هیچ
/محمد شریعتمداری معاون اجرایی روحانی شد
/جلسه کمیسیون اصل90 با حضور وزیر صنعت؛ بررسی شکایت از خودروسازان
نظرات کاربران
UserName