روزنامه كار و كارگر، سه شنبه 16 مهر 1392
روحاني: دولت با تمام توان براي بهبود معيشت مردم تلاش ميكند/بدهي دولت به تامين اجتماعي 7 برابر شده است/سفراي جديد آلمان و هلند استوارنامههاي خود را تقديم رئيس جمهور كردند/ایران پیشنهاد جدید هستهای ارائه کند/رونق توليد آرزوي همه است/بحرانهاي زيستمحيطي كشور را فراگرفته است
نظرات کاربران
UserName