روزنامه خبر ورزشي، يكشنبه 14 مهر 1392
حمله دايي به مايلي كهن: اگر حرفهايت را ثابت كردي از فوتبال ميروم
/مايلي كهن: يارب روا مدار گدا معتبر شود
/قهرماني: بله از دايي پول خواستم
/دلاوران واليبال فيناليست شدند
نظرات کاربران
UserName