روزنامه باني فيلم، شنبه 13 مهر 1392
تبديل سينماهاي شهرستانها به محل برگزاري عروسي
/مديريت عليرضا رضا داد بر فجر سي و دوم؟
/معتدل ها بيايند
/ده نمكي: درآمد سينما هزينه فرهنگنامه شد
نظرات کاربران
UserName