قلیان

قلیان وسیلهای آبی است برای کشیدن تنباکو که در خاورمیانه و آسیای مرکزی متداول است. قلیان توسط ایرانیان و هندیها اختراع شد. در فارسی به صورت قالیان و غلیان نیز ثبت شده و گاه نارگیلی نیز نامیده شدهاست. در افغانستان به کل مجموعه قلیان، چلم نیز میگویند

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
قلیان
تصاویر مرتبط